BA Menschen

Prof. Dr. Christian Duncker
Grundlagen Brand Management, Marktforschung, Innovationsmanagement, Interdisziplinäre Praxisprojekte